Denetim ve Tasdik Hizmetleri

Kamuoyu ve bilgi kullanıcıların güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır. Denetim, geçmişteki olay, işlem ve faaliyetleri ele alarak bir sonuca ulaşmakta ise de, asıl amaç, geçmişe ait zararı gidermekten ziyade gelecekte olabilecek zararları önleyici tarzda ortama özgü tedbirleri belirlemektir. Diğer bir deyişle denetim bir gelecek sigortası niteliğindedir.

Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir. Denetçi görüşü firmanın mali durumunun görünürlüğünü daha güvenilir sunmakla beraber, şirketin paydaşlarına ve bilgi kullanıcılarına karşı daha şeffaf ve kurumsal olmasında etkilidir. ATEK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş. olarak Amacımız, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden, orta ve küçük ölçekli dinamik şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunmak ve müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır.

Kurumsal yönetimin temeli, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve dürüstlük ilkelerinden oluşmaktadır. İşletme muhasebesinden alınan doğru ve güvenilir bilgilerle işletmenin yönetimine yön verilmesi, modern işletme yönetiminin bir gereğidir. İşletme muhasebesi tarafından üretilen bilgiler, sadece yöneticileri değil işletme çalışanlarını, işletmeye para yatıran yatırımcıları, kredi veren kuruluşları, işletme ile iş yapan üçüncü kişileri ve kamuyu ilgilendirmektedir. Küreselleşen dünya ekonomisi, işletmeler arasında yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışının önemini bir kat daha artırmıştır. Bu durum muhasebe ve denetim uygulamalarının Uluslararası Kabul Görmüş belli standartlara dayanılarak hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Şirketimiz, kurulduğu günden beri bağımsız denetime tabi olan şirketlere kaliteli, güvenilir ve zamanında sonuç verecek denetim hizmetlerinin yanı sıra, ilk defa bağımsız denetimle tanışacak olan işletmelerin muhasebe kadrolarının eğitimleri ve denetime hazır muhasebe sistemlerinin yapılandırılması hizmetlerini de başarıyla sunmaktadır.

Vergi ve Diğer Danışmanlık Hizmetleri

İşletmelerin mevcut ve ileride oluşması muhtemel vergisel risklerinin tespiti ve risklerin minimize edilmesi ve vergi mevzuatına uygun vergi yönetimi amacıyla, vergi planlamalarının hazırlanmasına bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizi kullanarak müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

Sürekli değişen vergi mevzuatı ve vergi kanunlarının karmaşık yapısı, şirketlerin vergi planlaması yapmaya ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Stratejik ve operasyonel vergi planlaması, vergi mevzuatı çerçevesinde işletmelerde yeniden yapılanma ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten şirketimiz, 3568 Sayılı Yasa uyarınca tasdik yetkisi bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve deneyimli kadrosuyla işletmelerin mali yapılarını analiz ederek en etkin vergi planlamasını ortaya koymakta ve bu yapıyı sürekli olarak denetleyerek gelişimini sağlamaktadır.

Hukuk Danışmanlığı

Sürekli değişen vergi mevzuatı ve vergi kanunlarının karmaşık yapısı, şirketlerin vergi planlaması yapmaya ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Stratejik ve operasyonel vergi planlaması, vergi mevzuatı çerçevesinde işletmelerde yeniden yapılanma ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmekteyiz.

Bunların dışında avukatlar iş dünyası için oldukça önemli role sahip olmakla birlikte finans ve muhasebe bilgisine hukuk eğitiminde sahip olamamaktadırlar. Bu boşluğu doldurmak adına finans ve muhasebe konularında genel konsepti vermeyi, avukatların finans ve muhasebe alanlarında uygun soruları yöneltebilmelerini ve daha etkin bir iletişim sağlamayı, bilirkişi raporlarını daha bilinçli okuma analiz etme yeteneklerini geliştirmelerinde yardımcı oluruz.

Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık Hizmetleri altında şirketlerin finansal analizi, finansal planlaması, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, finansman alternatifleri, şirket değerleme, finansal risk yönetimi, alternatif finansman kaynakları, çözümleri ve risk sermayesi konularını içeren geniş kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bu konuda şirketinizin stratejik iş ortağı olma yaklaşımı ile hizmet vermekte ve kalıcı çözümler sunmaktayız.

Finansal analiz sürecinde şirketin durumunun finansal açıdan nasıl olduğu araştırılır ve analiz edilir. Şirketin finansal tablolarının (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve diğer yan tabloların) değerlendirilmesi sürecini içeren bu analiz sonunda şirketlerin nakit döngüsü, borçlarını ödeyebilme kabiliyeti, likidite durumu hakkında bilgiler edinilir. Bu bilgiler şirket yöneticilerinin politika belirlemelerinden, şirketlere borç verecek kurumlara ışık tutmaya kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir.

Şirketler açısından önemli finans fonksiyonlarından biri de finansal planlamadır. Finansal analiz ile şirketlerin mevcut durumunun tespiti yanında geleceğe yönelik finansal planlamalar da yapılmalıdır. Bu birçok şirket açısından sahip olunması gereken önemli bir fonksiyondur. Verdiğimiz hizmet ile şirketlerin Finansal planlamasını yaparken şirketlerin finansal tabloları kullanılmakta, proforma tablolar hazırlanmakta, başabaş noktası ve karlılık analizi yapılmakta tüm bunlar sonucu kısa ve orta-uzun vadeli planlamalar yapılmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler